Hovedseksjon

Språkutviklende undervisning

Elever i kunst og håndverk

Når det er et språklig mangfold i klassen, er det viktig at lærerne har god kunnskap om hva det vil si å lære norsk og andre fag gjennom et andrespråk. Det kan være avgjørende for at elevene som ikke har norsk som morsmål, mestrer bedre. Samtidig kan alle elever tjene på god språkopplæring. Det samme gjelder ved forskjellige aktiviteter i AKS.

Gamlebyen skole deltar i et samarbeid med OsloMet og Utdanningsetaten. Veiledere fra lærerutdanninga samarbeider nært med lærere og andre ansatte ved skolen, dels gjennom felles fagøkter med drøfting av teori og praksis, og dels gjennom planlegging, observasjon og evaluering av undervisning og aktiviteter. Målet er at vi skal lære og utvikle praksis sammen.

Språk som verktøy for læring

Et viktig prinsipp er at alle lærere er språklærere, slik at språk- og fagopplæring går parallelt. Språket brukes alltid i en aktuell og meningsfylt sammenheng. Etter hvert som elevene blir eldre, legger vi mer vekt på utvikling fra et hverdagsspråk til et fagspråk. Da vil elevene også kunne mestre språket i nye sammenhenger.

Språklig støtte

Det er viktig å bruke et variert språk avhengig av sammenhengen. Samtidig legger vi vekt på utvikling av elevenes ordforråd. Det kan gjerne skje med utfordrende oppgaver som krever at elevene bruker sine forkunnskaper og ressurser, både om fag og språk. Her er også kunnskaper i flere språk nyttig.

Et kjent pedagogisk prinsipp er å gå fra det eleven kan, til det nye som skal læres. Det kalles den nærmeste utviklingssonen.

Det er viktig å gi elevene språklig og faglig støtte på et tilpasset nivå. Da har alle en mulighet til å delta ut ifra sine behov og forutsetninger.

Aktive elever

Gjennom aktiv bruk av språket, lærer elevene å forstå og bruke språket i flere sammenhenger. Dette kan vi styrke gjennom variasjon i oppgavetyper og arbeidsmåter. Praktisk arbeid og samarbeid mellom elever kan virke positivt.

I muntlige aktiviteter kan  lærerne bruke forskjellige teknikker for å trekke flere elever med i samtalen.De kan for eksempel snakke om et kjent tema, bygge videre på noe som elevene har sagt, eller de kan stille spørsmål som gir flere muligheter til å bidra.

For å styrke elevenes språklæring, ser vi på sammenhenger mellom muntlige aktiviteter, lesing og skriving. Når språket brukes på ulike måter, gir det mer øving og bedre læring.

Gode klasseromssamtaler kan dreie seg om både faglige og sosiale spørsmål som bygger opp under både faglig læring, personlig utvikling og trivsel.

Felles satsing på språk

Målet med samarbeidet er å styrke lærernes kompetanse gjennom:

  • arbeid med språk- og kunnskapsutviklende opplæring i alle fag
  • å bygge bro mellom elevenes hverdagsspråk og fagspråk
  • å ha fokus på elevaktive læringsformer i opplæringen
  • å gi elevene språklig og faglig støtte på et tilpasset nivå
  • å gi rom for elevenes språklige mangfold
  • arbeid med særskilt språkopplæring slik at elevene utvikler sine norskspråklige ferdigheter

(Utdanningsetaten, 2020)

 

"Språkutviklende undervisning retter seg inn mot faglige og språklige mål, anvender en didaktikk som er kontekstualisert, fremmer aktiv deltakelse i muntlig interaksjon og skriving og tilbyr tilpasset støtte" (Hajer & Meestringa, 2014: 7).