Hovedseksjon

Elevrådet

Ill.bilde Trafikkagenten, Bymiljøetaten

Elevrådet tar opp saker fra klassene. På 5.-7. trinn er det satt av faste tider til klasseråd hver uke, mens yngre elever kan ta opp aktuelle saker når de har samling med klassen.

Her er noen saker som elevrådet har tatt opp:

  • Lek og aktiviteter i skolegården
  • Lekser
  • Trivsel og skolemiljø
  • Toaletter og garderober
  • Utbedring av undergangen ved Harald Hårdrådes plass

Noen ganger blir også elevrådet bedt om å diskutere saker eller bli med på andre møter. Elevrådet har for eksempel vært med på befaring sammen med FAU for å se på trafikkforhold i nabolaget. Da sendte elevene bilder og beskrivelser til Bymiljøetaten.

Det er planlagt en ny skole i Bjørvika. Elever fra Gamlebyen skole har fått komme med sine innspill og ideer i møte med arkitekter og planleggere.

Helt siden 2017 har elever, foresatte, driftsstyret og lokalpolitikere engasjert seg for å få utvidet skoleområdet ved Gamlebyen skole. Det har vært en tidkrevende sak med mange møter og mye planlegging. Elevene har lagd modeller, tegnet og beskrevet hvordan de ønsker at det skal bli. Hvis alt går etter planen, skal saken tas opp i bystyret i løpet av høsten 2023. Etter hvert vil elevene bli invitert til å delta i mer detaljert planlegging.

Vanligvis er noen fra elevrådet med som vertskap når det kommer besøk til skolen.

Skolens kontaktperson for elevrådet er Laila Bredal-Knutsen som er sosiallærer på 5.-7. trinn.

Lovgrunnlaget

Opplæringslova § 11.2 Elevråd ved grunnskolar

Ved kvar grunnskole skal det for årstrinna 5-7 og for årstrinna 8-10 vere eit elevråd med representantar for elevane. Kommunen fastset talet på elevrepresentantar. Representantane skal veljast seinast tre veker etter at skolen har teke til om hausten.

Ein medlem av undervisningspersonalet på skolen skal ha som oppgåve å hjelpe elevrådet i arbeidet. Denne elevrådskontakten har møte- og talerett i elevrådet.

Leiaren for elevrådet kan kalle inn til møte i rådet i samråd med elevrådskontakten. Rådet skal i alle høve kallast inn når ein tredel av medlemmene i rådet eller rektor krev det.

Elevrådet skal fremje fellesinteressene til elevane på skolen og arbeide for å skape godt lærings- og skolemiljø. Rådet skal også kunne uttale seg i og komme med framlegg i saker som gjeld nærmiljøet til elevane.