Hovedseksjon

UNESCO-skole

Bokomslag: Jeg bor i hovedstaden. Gamlebyen skole 2003.

Gamlebyen skole forplikter seg til å ivareta UNESCOs verdier og prinsipper. Skolen skal legge vekt på verdensarv og vitenskap. I løpet av året markerer vi FN-dagen og andre dager fra FN-kalenderen. Vi skal også spre informasjon om hva vi gjør og hvordan vi arbeider som UNESCO-skole.

I nettverk med andre UNESCO-skoler får vi støtte til å nå mål i læreplanen. Sammen kan vi lære om aktuelle temaer og planlegge god undervisning for våre elever.

Bærekraftig utvikling

FN har satt opp en arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Dette er kjent som FNs bærekraftsmål. Det er 17 hovedmål som blant annet dekker levekår og helse, utdanning og likestilling, økonomi og energi, miljø og klima.

Et viktig mål handler om utdanning. Gjennom utdanning skal barn og unge lære om bærekraftig utvikling og livsstil, menneskerettigheter og likestilling, fred og ikke-vold. De skal lære om globalt borgerskap og kulturelt mangfold. De skal også lære hvordan kulturen kan bidra til bærekraftig utvikling.

Elevtegning med tekst fra FNs barnekonvensjon: Alle barn skal få gå på skole.

UNESCOs skolenettverk

UNESCOs skolenettverk (internasjonalt kalt Associated Schools Network, eller ASPnet) består i dag av mer enn 12 000 skoler i 182 land. Skolenettverket ble grunnlagt i 1953 for at engasjerte skoler og utdanningsinstitusjoner skulle finne sammen. Sentralt i UNESCO ligger tanken om at fred ikke bare skapes av politiske avtaler, men at dette oppstår gjennom samarbeid og solidaritet. Derfor står arbeid med barn og ungdom helt sentralt. I UNESCOs skolenettverk jobber skolene for fred og ikkevold, likestilling, interkulturell forståelse, mangfold og internasjonal solidaritet Gjennom globalt samarbeid for bærekraftig utvikling og god utdanning, styrker man skolenes arbeid i å skape elever med handlingskompetanse til å lage en bedre og mer fredelig verden.

UNESCOs skolenettverk har tre prioriteringer som i stor grad sammenfaller med verdiene i læreplanen:

  • utdanning for bærekraftig utvikling
  • globalt medborgerskap
  • interkulturell læring og kulturarv

Kilde: www.fn.no/unesco/bli-unesco-skole

Hva sier læreplanen?

"Bærekraftig utvikling handler om å verne om livet på jorda og å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine behov. En bærekraftig utvikling bygger på forståelsen av sammenhengen mellom sosiale, økonomiske og miljømessige forhold. Menneskehetens levesett og ressursbruk har konsekvenser lokalt, regionalt og globalt."

Kilde: Overordnet del av læreplanen (LK20)