Hovedseksjon

Permisjon for elever

Barn som løper i gresset.

Foresatte kan søke om permisjon fra skolen for sine barn. Alle søknader skal behandles etter felles regler som gjelder for skoler i Oslo.

Når kan elever få permisjon?

Etter en individuell og skjønnsmessig vurdering kan elever få permisjon til deltakelse i spesielle arrangementer og markeringer, for eksempel politisk arbeid, organisasjonsarbeid og familiebegivenheter. Det samme gjelder deltakelse ved idrettslig og kulturell konkurranse eller stevne på høyt nivå.

Medlemmer av trossamfunn utenfor Den norske kirke har rett til permisjon på sitt trossamfunns helligdager (for eksempel eid) dersom de søker om permisjon.

Det skal normalt ikke innvilges permisjon når eleven har tidligere udokumentert fravær fra skolen.

Det skal normalt ikke innvilges permisjon til ferie, treningssamlinger eller lignende.

Hvor lenge kan en elev få permisjon?

Opplæringslovens bestemmelse om maksimal permisjonstid på to uker (ti skoledager) er ufravikelig. Verken rektor, Utdanningsadministrasjonen eller statsforvalteren kan innvilge en elev sammenhengende permisjon i mer enn to uker.

I grunnskolen i Oslo skal det ikke innvilges permisjon for mer enn inntil ti skoledager i løpet av ett skoleår.

Hva legger skolen vekt på?

Skolen må først ta stilling til om det er forsvarlig at eleven får permisjon. Det som er forsvarlig for en elev, kan være uforsvarlig for en annen.

Skolen skal vurdere:
- Elevens innsats og prestasjoner på skolen
- Skolens undervisningsopplegg i permisjonstiden
- Hvilke permisjoner eleven har hatt dette skoleåret og tidligere skoleår

Dersom skolen kommer til at det ikke er forsvarlig å innvilge permisjon, skal søknaden avslås.

Dersom skolen finner at det er forsvarlig å innvilge permisjon, skal skolen deretter vurdere om eleven faktisk kan få permisjon. Dersom skolen kommer til at de ikke kan innvilge permisjon, skal søknaden avslås.

Hvilke andre regler gjelder?

Det skal i grunnskolen i Oslo ikke innvilges permisjon i perioder med forberedelser til, og gjennomføring av:
- Statlige kartleggingsprøver
- Nasjonale prøver
- Osloprøver
- Eksamener, muntlig og skriftlig
- Prøver og vurderingssituasjoner slik det framgår av skolens terminplan/prøveplan

Hvordan kan vi sende en søknad om permisjon?

Fyll ut søknadsskjema som finnes her. Du må logge deg inn med elektronisk ID.

Hvis du ikke har elektronisk ID tilgjengelig, kan du sende en forenklet søknad her