Hovedseksjon

Ordensregler

Optisk illusjon og foto. Elever utforsker perspektiver med en elev i forgrunnen og en annen elev i bakgrunnen.

Regler for orden

Elevene skal 
- møte presis
- følge skolens regler for melding av fravær 
- møte forberedt til opplæringen
- ha med nødvendig utstyr
- gjøre arbeid til rett tid og overholde frister
- holde orden

Regler for oppførsel

Elevene skal vise alminnelig god oppførsel. 

Alminnelig god oppførsel er å
- være til stede i opplæringen
- behandle medelever, ansatte og andre som elevene møter i skolehverdagen med respekt uansett kjønn, kjønnsuttrykk, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsevne, seksuell orientering med mer. Dette gjelder også på digitale medier
- bidra til et godt læringsmiljø
- rette seg etter beskjeder fra skolens ansatte
- ta godt vare på skolens eiendeler
- vise nettvett og følge skolens regler for bruk av mobiltelefoner, datautstyr og digitalt utstyr
- følge skolens regler for bruk av hjelpemidler og spesialutstyr

Oppførsel og opptreden som ikke aksepteres

Ingen elever skal
- mobbe eller på andre måter krenke andre
- utøve eller true med fysisk vold
- fuske eller forsøke å fuske 
- ha med, bruke eller være påvirket av alkohol, narkotika eller andre rusmidler 
- røyke eller bruke tobakk
- ha med eller benytte farlige gjenstander 
- bruke plagg som helt eller delvis dekker ansiktet 

Les mer om mobbing i Osloskolen.

Klasseregler

Alle klasser og AKS lager i tillegg noen egne regler for orden og oppførsel. Reglene sier hvordan alle elever kan bidra til et godt klassemiljø.

Bruk av mobiltelefoner og smartklokker

Både i skoletida og på AKS skal mobiltelefoner og smartklokker være avslått og ligge i sekken. Lærere kan gi lov til at mobilen blir brukt til skolearbeid. Da bestemmer lærerne hvilke regler som skal følges.

Alle mobiltelefoner samles inn og låses inn før elevene går i gymgarderobene.

Hvis en elev bryter reglene for bruk av mobiltelefoner, kan lærere eller andre ansatte inndra telefonen. Telefonen leveres tilbake etter skoletid. Foresatte kan bli kontaktet.

Skolen har vanligvis ikke erstatningsansvar for mobiltelefoner som blir ødelagt eller forsvinner.

Personlige leker og andre ting

Elever kan bare ta med personlige leker og andre ting når det er avtalt med læreren på forhånd, for eksempel hvis klassen skal ha en lekedag eller ta-med-dag. Det samme gjelder AKS.

Skolen har vanligvis ikke erstatningsansvar for personlige leker eller tilsvarende ting som blir ødelagt eller forsvinner.

Godteri og brus

Siste skoledag før juleferien og før sommerferien er det vanligvis lov å ta med litt godteri, potetgull og brus. Ellers i året er det bare lov etter avtale med læreren.

Sykling til og fra skolen

Foreldrene avgjør om elevene får lov til å sykle. Skolen anbefaler at elever sykler sammen med voksne til de har gjennomført sykkelprøven på 4. trinn.

Sykler og sparkesykler skal settes ved sykkelstativene i Egedes gate.

Hvis en klasse skal sykle på tur, kan lærerne gi egne regler.

Inndragning av gjenstander

Ulovlige gjenstander skal inndras av ansatte og overlates til politiet.

Gjenstander (for eksempel mobiltelefoner) som brukes i strid med det lokale ordensreglementet, kan inndras midlertidig. Det samme gjelder dersom eleven har med seg gjenstander som etter reglementet for Osloskolen, eller det lokale ordensreglementet, ikke aksepteres.

Dersom skolen inndrar røyk/tobakk/snus eller alkohol fra umyndige elever, bør disse gjenstandene leveres til foreldrene.

Hva skjer hvis reglene brytes?

Brudd på reglene kan føre til
- alvorlig samtale med elev
- møte eller samtale med foreldre/foresatte
- skriftlig advarsel til elev
- skriftlig melding til foreldre/foresatte
- at elever kan miste et eller flere friminutt. Vanligvis må de være inne sammen med en lærer eller en annen voksen
- at elever kan bli sendt tilbake til skolen eller bli sendt hjem hvis klassen er på tur eller leirskole
- at elever kan bli bortvist fra opplæringsøkt(er) eller for resten av dagen
- pålegg om å utføre oppgaver før eller etter skoletid for å rette opp skader som eleven er ansvarlig for
- midlertidig eller permanent bytte av klasse
- midlertidig eller permanent bytte av skole
- anmeldelse av straffbare forhold
- erstatningsansvar

Fysisk refsing og kollektiv avstraffelse er ikke tillatt.

Ved manglende overholdelse kan eleven ilegges nye reaksjoner.

Om reglementet

Reglementet er vedtatt av driftsstyret ved Gamlebyen skole (sak 25/2019) og gjelder fra 12.11.2019. Reglene gjelder både i vanlig skoletid og på AKS, på turer og leirskole.

Reglementet bygger på bestemmelser i Opplæringsloven og Forskrift om reglement for orden og oppførsel i Osloskolen.

To hovedregler ved Gamlebyen skole

Dette er det viktigste å huske for alle elever:
- Vi er greie og snille mot hverandre
- Vi tar vare på egne og andres eiendeler