Hovedseksjon

Inndeling i klasser og grupper

Elever arbeider i klasserom. (Foto: Heidi M. Skjebstad)

Alle elever har en fast kontaktlærer og tilhører ei gruppe eller en klasse. En del undervisning og aktiviteter foregår sammen med andre grupper og klasser. Elever som går på samme klassetrinn, begynner og avslutter skoledagen til samme tid. De har også felles pauser i løpet av dagen.

Rutiner og retningslinjer

Ved Gamlebyen skole deler vi elevene inn i mindre grupper når de begynner på 1. trinn. Hver gruppe har sin kontaktlærer. Gruppene har som regel 12-14 elever. Inndeling bygger blant annet på informasjon fra foresatte og barnehagene. 

I løpet av det første året blir både elever og lærere godt kjent før vi deler inn i to klasser fra 2. trinn (2A/2B). Klassene har inntil 28 elever. Dette varierer avhengig av hvor mange elever det er på trinnet.

Selv om det blir to klasser, vil det fortsatt være en del undervisning og aktiviteter som er felles for elevene på trinnet. Dels kan det også være mindre grupper på tvers av klassene. På AKS vil elevene på trinnet ofte være sammen.

Klasseinndelinga skal ivareta både sosiale og faglige hensyn. Vi vektlegger derfor flere forhold ved inndeling:

  • Antall elever i klassene
  • Fordeling av jenter og gutter
  • Fordeling av elever fra forskjellige deler av skolens inntaksområde
  • Fordeling av elever med ulik språkbakgrunn
  • Elever med behov for ekstra hjelp og støtte
  • Andre individuelle hensyn

Forslag utarbeides av sosiallærere og avdelingsleder etter innspill fra elevenes kontaktlærere og annen tilgjengelig informasjon. Inndeling av klasser fastsettes av rektor.

Noen ganger kan det være nødvendig å gjøre endringer underveis i skoleløpet, for eksempel hvis klassestørrelsen endres på grunn av flytting eller hvis det er individuelle behov for å bytte klasse. Dette blir i tilfelle tatt opp med foresatte.

Når er klasselistene klare?

Listene for 1. trinn er klare til skolestart i august. Listene for 2. trinn er vanligvis klare i juni. Da vil dere også få vite hvem som skal være kontaktlærere.

Hvem kan vi kontakte hvis vi har spørsmål?

Konkret informasjon om deres barn kan formidles til sosiallærer og avdelingsleder via kontaktlærer. Foresatte til skolestartere kan ta direkte kontakt med sosiallærer.

Generelle spørsmål eller kommentarer til skolens rutiner og retningslinjer for klassedeling rettes til rektor.

Lovgrunnlaget

Opplæringslovens § 8-2 har bestemmelser om inndeling i klasser eller basisgrupper:

I opplæringa skal elevane delast i klassar eller basisgrupper som skal vareta deira behov for sosialt tilhør. For delar av opplæringa kan elevane delast i andre grupper etter behov. Til vanleg skal organiseringa ikkje skje etter fagleg nivå, kjønn eller etnisk tilhør. Klassane, basisgruppene og gruppene må ikkje vere større enn det som er pedagogisk og tryggleiksmessig forsvarleg.

Klassen eller basisgruppa skal ha ein eller fleire lærarar (kontaktlærarar) som har særleg ansvar for dei praktiske, administrative og sosialpedagogiske gjeremåla som gjeld klassen eller basisgruppa og dei elevane som er der, mellom anna kontakten med heimen.