Hovedseksjon

Regnbuefyrtårn

Bøker og regnbueflagg på skolebiblioteket.

Gamlebyen skole skal være et trygt sted hvor alle elever, foresatte og ansatte skal føle seg sett og inkludert i fellesskapet. Det er en grunnleggende forutsetning for et godt læringsmiljø og et godt arbeidsmiljø at alle skal behandles likeverdig. Ingen skal bli utsatt for trakassering eller mobbing.

Tilhørighet og fellesskap

Kunnskap om kjønns- og seksualitetsmangfold i skolen bidrar til et trygt skolemiljø og arbeidsmiljø for alle, uavhengig av hvem man forelsker seg i, hvordan man velger å uttrykke sin identitet eller hvem familien er. Dette er en viktig del av skolens samlete arbeid for et godt og trygt skolemiljø.

I 2021 ble Gamlebyen skole tildelt Regnbuefyrtårn-merket som første skole i landet. Dette merket betyr at skolens ansatte har fått opplæring om kjønns- og seksualitetsmangfold, og at vi arbeider systematisk med temaet for å sikre et godt og trygt skolemiljø.

Det handler først og fremst om å bygge fellesskap der alle kan kjenne at de hører til. Det kommer godt til uttrykk i følgende sitat fra skolesangen: "Jeg er meg alene, men sammen er vi VI" (Lydiksen & Vardøen).

Hva gjør vi?

Nye elever og familier skal møtes med åpenhet uansett hvem de er. Her skal det være trygt å snakke. Det samme gjelder for ansatte og studenter.

Vi har synlige plakater og merker som viser at vi er et Regnbuefyrtårn. I juni måned heiser vi regnbueflagget mens Pride pågår. Vi heiser også regnbueflagget i vennskapsuka vår i september.

Skolebiblioteket har et rikt utvalg av litteratur for barn. Her finnes fortellinger og faktabøker som bidrar til læring og undring, både faglig og sosialt. Noen bøker er temabøker om kropp og seksualitet, mens andre bøker kan handle om ulike personer eller familier som lever sine liv på forskjellige måter.

I klassene arbeider vi både med kunnskap og holdninger slik som det er nedfelt i læreplanen. Tema og innfallsvinkler er tilpasset de ulike årstrinnene.

På 6. og 7. trinn inviterer vi inn gjester som kan delta i klassesamtaler sammen med elever og lærere. Det kan for eksempel være representanter fra Skeiv ungdom eller Skeiv verden som forteller om sin bakgrunn og innleder til samtaler. Slik bidrar de til formidling og utvikling av kunnskap, verdier og holdninger.

Alle ansatte deltar i kompetanseutvikling med opplæring og drøftinger om inkludering og mangfold med vekt på kjønn og seksualitet.

Oslos byvåpen fargelagt kreativt og fritt.

Hva sier læreplanen?

"Skolen skal gi elevene historisk og kulturell innsikt og forankring, og bidra til at hver elev kan ivareta og utvikle sin identitet i et inkluderende og mangfoldig fellesskap."
(
LK20, overordnet del: Identitet og kulturelt mangfold)

"Likeverd og likestilling er verdier som er kjempet fram gjennom historien, og som fortsatt må ivaretas og forsterkes. Skolen skal formidle kunnskap og fremme holdninger som sikrer disse verdiene. Alle elever skal behandles likeverdig, og ingen elever skal utsettes for diskriminering. Elevene skal også gis likeverdige muligheter slik at de kan ta selvstendige valg. Skolen skal ta hensyn til mangfoldet av elever og legge til rette for at alle får oppleve tilhørighet i skole og samfunn. Vi kan alle oppleve at vi skiller oss ut og kjenner oss annerledes. Derfor er vi avhengig av at ulikheter anerkjennes og verdsettes."
(LK20, overordnet del: Menneskeverdet)

Krav til sertifisering

Skeiv kunnskap er FRI Oslo og Vikens kompetansehevingsprogram om normer, kjønns- og seksualitetsmangfold.

For at en skole skal bli et Regnbuefyrtårn må

  • minst 80 % av ansatte og 100 % av ledelsen på arbeidsplassen ha gjennomført kompetanseheving i seks kompetansemål (12 timers kurs)
  • ledelsen sette ned en arbeidsgruppe som skal formulere en handlingsplan for videre likestillings- og antidiskrimineringsarbeid
  • skolen lage og iverksette en handlingsplan for videre arbeid med likestilling og mot diskriminering

I et Regnbuefyrtårn skal det finnes kompetanse om:

  • relevante lover og handlingsplaner for arbeid med likestilling og mot diskriminering
  • kjønns- og seksualitetsmangfold
  • skeives levekår og livsløp
  • normbevisste møter
  • normbevisst arbeidsplass
  • inkluderende kommunikasjon

(Skeiv kunnskap)

Regnbuefyrtårn 2023-2025.jpeg