Hovedseksjon

Strategisk plan

Gamlebyen skole

Vår strategi for perioden 2022-2025

"Her starter fremtiden" er Gamlebyen skoles visjon. Rause og trygge ansatte møter et mangfold av elever og foreldre med åpenhet. Her har vi en grunnleggende holdning om at det er rom for alle. Samtidig vektlegger vi at alle kan lære og at alle kan utvikle seg. Med omsorgsfull kontroll arbeider vi for å skape et godt skolemiljø der elevene kjenner at de hører til.

Gamlebyen skole befinner seg midt i det historiske Oslo med ruiner fra middelalderen som nærmeste nabo. Her knyttes fortid og fremtid sammen. Tradisjoner, kultur og verdier står sterkt i vårt arbeid. Sammen bygger vi toleranse, samhold, solidaritet og vennskap.

Gjennom refleksjon øves elevene opp til å formulere tanker og utvikle faglig forståelse. Språk og kommunikasjon er grunnlaget for både læring og identitet.

Mål og ambisjoner

Følgende overordnete mål er vektlagt i vårt løpende arbeid:

  • Elever og lærlinger skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring, og som er fritt for mobbing, vold og overgrep.
  • Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter tidlig i skoleløpet.
  • Elevenes grunnleggende ferdigheter, kompetanse i fag og evne til å skape, gå i dybden, tenke kritisk, utforskende, etisk og bærekraftig på tvers av fag skal utvikles gjennom hele skoleløpet.

Vår ambisjon er at alle elever skal føle seg trygge og se fram til å gå på skolen. Derfor arbeider vi kontinuerlig for å skape et godt læringsmiljø der alle elever kan bli inkludert. Skolen vektlegger felles arbeid med verdier og holdninger for å bygge et fellesskap. Når elever ikke har det bra, skal vi følge opp raskt. Dette fordrer samarbeid mellom foresatte og ansatte. Andre instanser slik som skolehelsetjenesten eller barnevernet deltar etter behov.

Skolen er sertifisert som Regnbuefyrtårn.  Vi arbeider systematisk med både kunnskap, verdier og holdninger til kjønns- og seksualitetsmangfold. Dette er en del av vår handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø. Her skal det være rom for alle.

Gamlebyen skole har en stor andel elever som snakker flere språk enn norsk. Snaut 40 % av elevene har vedtak om særskilt språkopplæring. Vi vektlegger at språklæring skal skje på tvers av fag og i størst mulig grad som en del av inkluderende fellesundervisning. Skolen har nå et særlig fokus på språkutviklende undervisning i nært samarbeid med Oslo Met.

Vi arbeider systematisk med utvikling av elevenes grunnleggende ferdigheter på tvers av fag. Alle trinn følger felles planer for lesing og regning. Det er et viktig prinsipp for oss at alle elever skal med. Derfor ønsker vi at flest mulig av elevene skal delta på relevante prøver og kartlegginger som kan bidra til videre læring og utvikling. Alle elever skal få utfordringer som er tilpasset sine forutsetninger og behov. Det er vår ambisjon å løfte flere elever fra laveste nivå på de nasjonale prøvene, samtidig som vi opprettholder en større andel på øverste nivå.

Praktisk og variert arbeid skal bidra til at elever forstår fenomener og begreper. De skal også få mulighet til å utvikle sine ferdigheter på forskjellige områder gjennom både lek og læring. Kultur og fysisk aktivitet skal inngå som en naturlig del av hverdagen.

Langsiktig arbeid

På lengre sikt arbeider vi med et overordnet mål:

  • Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring og være godt forberedt til høyere utdanning og arbeidsliv

Vi som barneskole kan bidra til elevenes danning og utvikling ved å formidle verdier og holdninger som gjør dem i stand til å møte utfordringer og ta gode valg for seg selv og andre. Faglige ferdigheter og tro på egne evner kan bidra til å gi dem trygghet og motivasjon til å ta fatt på utdanning og etter hvert finne seg et yrke.

Utfordringer

Selv om de fleste elevene sier at de trives og har det bra på skolen, er det noen elever som uttrykker at de av ulike grunner ikke har det bra. Skolen har to sosiallærere som sammen med miljøarbeider, lærere, skoleledelsen og andre ansatte følger tett opp. Her er også samarbeidet med foresatte viktig.

I lengre tid har skolen arbeidet med å styrke læringsmiljøet og det sosiale fellesskapet. Dette vil fortsatt være et satsingsområde. God klasseledelse må bygge på både relasjoner, omsorg og kontroll. Personalet har bidratt til å utvikle et eget ressurshefte som er kalt "Den gode timen". Konkret arbeidet med dette ressursheftet skal fortsette i 2022.

Vi ser at en del elever kan ha faglige utfordringer som kan knyttes til språkferdigheter. Det er derfor viktig at vi arbeider bevisst med språklig utvikling, ord og begreper. Resultater fra kartlegginger og nasjonale prøver viser at vi har en god del elever som gjør det faglig sett godt. Samtidig har vi mange elever som skårer lavt på noen av prøvene. Vi må være særlig oppmerksomme på hva vi kan gjøre for å støtte dem som har faglige eller språklige utfordringer slik at de kan få bedre ferdigheter i lesing og regning.

Det er krevende å skape helhet og sammenheng i faglig og sosial utvikling for elever som bytter skole hyppig. Hvert år har vi en del elever som flytter til og fra. Dette er en situasjon som vi ikke kan påvirke, men vi gjør vårt ytterste for å følge opp barna så lenge de er elever hos oss. På sikt står imidlertid noen barn overfor en uoversiktlig og vanskelig skolegang preget av hyppige skifter og lite kontinuitet. Dette krever ofte tett samarbeid mellom flere instanser.

Smittevern og oppfølging av elever i sårbare livssituasjoner

Skolen følger retningslinjer og veiledninger fra helsemyndigheter og skolemyndigheter for å ivareta krav til smittevern samtidig som vi skal gi relevant opplæring og følge opp hver enkelt elev, enten de er til stede på skolen eller mottar hjemmeundervisning. Vi må ha et særlig blikk for elever i sårbare livssituasjoner.

I løpet av 2020 og 2021 har vi skaffet oss erfaringer og innsikt som har gitt et godt grunnlag for utvikling av lokale beredskapsplaner og rutiner. Planene og rutinene beskriver hvordan vi skal tilrettelegge både opplæring og oppfølging i forskjellige situasjoner med vekslende krav til smittevern og organisering av skolens virksomhet. Vi må hele tida være forberedt på å omstille oss på kort varsel.

Styringsprinsipper

Skolen må følge de styringsprinsippene som er fastsatt av byrådet. Nedenfor er det beskrevet hva dette innebærer for oss.

Tidligere innsats: Dette gjelder for vår del særlig to områder, nemlig det sosiale og det faglige. Vi har styrket bemanning på 1.-4. trinn og arbeider systematisk med begynneropplæring i klassene. I tillegg arbeider vi intensivt med lesing og regning for elever som har behov for støtte, også på 5.-7. trinn.

Aktivitetsskolen (AKS) tilrettelegger aktiviteter som skal støtte elevenes språklige, faglige og sosiale utvikling. I pausene setter trivselsledere i gang aktiviteter som skal kunne inkludere alle elever. Når vi observerer eller blir gjort kjent med at noen elever ikke har det bra, griper vi raskt inn.

Sosial utjevning: En viktig faktor for sosial utjevning på sikt er utdanning og arbeid. Derfor er det viktig for oss at vi bidrar til at elevene blir forberedt på livet som kommer. Dette gjenspeiles i vår visjon: "Her starter fremtiden." I det daglige samarbeider vi med lokale lag og organisasjoner slik at elevene skal få gode muligheter til å delta i varierte aktiviteter innen både idrett og kultur. Kor, sjakk og filmklubb er eksempler på aktiviteter som er tilgjengelige for alle. Skolebiblioteket er også en viktig arena for tilhørighet og fellesskap med litterære og kulturelle opplevelser der alle kan delta.

Tillit og handlingsrom: Alle ansatte, uansett stilling, er viktige for at vi skal oppnå våre overordnete mål og arbeide for barnas sosiale og faglige utvikling. Innenfor rammene av et faglig fellesskap skal alle ha mulighet til å bidra til å skape en god skole og en inkluderende arbeidsplass. Lærere deler erfaringer, evaluerer eget arbeid og planlegger videre arbeid i fellesskap. Her deltar også skoleledelsen. På hvert klassetrinn kan lærerteamet prioritere tidsbruk, innhold og arbeidsmåter som er egnet til å møte de faglige og sosiale utfordringene som de står overfor.

Forankring og medvirkning

Elever og foresatte har innvirkning på drift og utvikling av skolen gjennom medvirkning i råd og organer som elevråd, foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) og skolemiljøutvalget. Foreldre er også representert i skolens driftsstyre som er delegert myndighet innenfor områder som strategisk planlegging og økonomi. Gjennom anonyme elevundersøkelser og foreldreundersøkelser kan alle gi uttrykk for sine erfaringer og synspunkter på drift og utvikling.

Lærere og andre ansatte evaluerer og drøfter kontinuerlig eget arbeid. Erfaringer, innsikt og kunnskap danner grunnlag for refleksjon og nye prioriteringer. I plangruppa møtes representanter for lærerne og skoleledelsen for å drøfte utvikling og forslag til tiltak. På tilsvarende måte samarbeider ansatte i AKS om evaluering og planlegging av aktiviteter i tillegg til egen kompetanseutvikling. Samarbeidet mellom tillitsvalgte og ledelsen er også viktig i planlegging og oppfølging av arbeidet ved skolen.

Kunnskapsgrunnlag

Våre prioriteringer i det strategiske arbeidet bygger på et bredt kunnskapsgrunnlag. Vi har konkrete og målbare resultater fra elevundersøkelser og foreldreundersøkelser, prøver og kartlegginger. I tillegg til resultater, teori og forskning har vi observasjoner av elevers faglige og sosiale utvikling i ulike sammenhenger over tid. Gjennom erfaringsdeling, drøftinger og evalueringer kan vi skape oss et mer helhetlig bilde. Faglig og profesjonelt skjønn er viktig når vi skal ta avgjørelser og prioritere tiltak.

Profesjonsfellesskapet

Et viktig prinsipp i vårt strategiske arbeid er helhet og sammenheng. Personalets kompetanse og motivasjon er avgjørende. Kompetanse kan bygges og styrkes dels gjennom rekruttering og dels gjennom felles eller individuell kompetanseutvikling. Faglig og profesjonelt samarbeid er grunnleggende for å oppnå ønsket utvikling. Personalet er vår største ressurs. Nyansatte følges opp med veiledning individuelt og i grupper.

Alle ansatte er viktige for å skape et trygt og godt skolemiljø. Sammen med elevenes foresatte skal vi være forbilder, formidle verdier og holdninger og støtte elevene i deres sosiale og faglige utvikling.

Skolen utgjør et profesjonelt fellesskap der vi sammen utforsker og reflekterer rundt hva som skaper trivsel og gir god læring. Erfaringsdeling og drøftinger foregår kontinuerlig, både i planlagte og spontane møter og sammenhenger. Planlegging, evaluering og felles refleksjon skjer ofte i strukturerte møter, men de uformelle samtalene bidrar også til profesjonell læring og utvikling. Studenter og veiledere fra lærerutdanninga ved Oslo Met bidrar til ny kunnskap og impulser.

Plangruppa skal være et pedagogisk idéverksted der lærere og ledere møtes for å bidra til positiv endring og utvikling av det pedagogiske arbeidet ved skolen. Plangruppas mandat er å initiere og fremme pedagogiske drøftinger og profesjonelt arbeid. Gruppa planlegger, evaluerer og samordner felles utviklingsarbeid og satsinger.

Læreplanen LK20

Oppdraget vårt er gitt i formålsparagrafen til opplæringsloven, og det blir konkretisert i læreplanen. Hele læreplanverket var fornyet til skolestart i 2020.

Verdier og prinsipper fra overordnet del av læreplanen er lagt til grunn for utforming av skolens periodeplaner og planlegging av undervisning. Samtidig har vi prøvd ut mer tverrfaglig og praktisk undervisning for å gjøre opplæringa mer relevant for elevene.

Vi har nå et særlig blikk på hvordan vi kan omsette læreplanen i praksis – med alt fra verdier og holdninger til ferdigheter, temaorganisering, arbeidsmåter og faglig innhold. Dette er et kontinuerlig arbeid der vi må gi oss selv tid og rom til både refleksjon, utprøving og evaluering underveis.

IKT og digitale ferdigheter

Elevene skal tilegne seg digitale ferdigheter. Nettbrett kan gi nye muligheter til læring og må brukes i samspill med andre verktøy og læremidler. Hvilke verktøy og læremidler vi velger, avhenger av målet og hensikten med en aktivitet. Elevenes læring er uansett overordnet.

Skolen vil lage en plan for helhetlig og systematisk IKT-opplæring. Denne planen knyttes til skolens periodeplan.

Utdanningsetaten har en opptrappingsplan for innføring av nettbrett eller andre digitale enheter. Nå har vi 1:1 på 5.-7. trinn, og det er behov for ytterligere innkjøp i 2022 og 2023 for å nå målet om 1:1 også på 1.-4. trinn.

Vi må gjøre mer av planarbeidet vårt digitalt, dels for at det skal være tilgjengelig for kolleger og eventuelle vikarer, og dels for at det skal være bevart for ettertida. En del felles strukturer er allerede på plass. Vi vil intensivere arbeidet med å legge til rette for felles planlegging og deling.

Det er behov for ytterligere kompetanseutvikling for at vi skal kunne bruke digitale verktøy mer effektivt og i nye sammenhenger der det er nyttig og hensiktsmessig.

Prioriterte tiltak i 2022

Språkutviklende undervisning i alle fag: Vi samarbeider med Oslo Met for å utvikle vår praksis slik at læring av ord og begreper blir gjennomgående i alle fag og aktiviteter, både på skolen og i AKS.

Vi skal også evaluere interne rutiner for kartlegging, vedtak og gjennomføring av særskilt språkopplæring.

Grunnleggende ferdigheter: Regneplanen og leseplanen må revideres slik at de bedre samsvarer med de nye fagplanene.

Ressursheftet "den gode timen" skal revitaliseres og oppdateres.

IKT og digitale ferdigheter: Vi fortsetter det systematiske arbeidet mot målet 1:1. Det er videre et mål å få på plass en helhetlig plan for IKT-opplæring slik at dette blir mer systematisk.

Et godt og trygt skolemiljø: Vår reviderte handlingsplan er grunnlaget for arbeidet med elevenes trivsel og læringsmiljø. Planen skal implementeres slik at tiltakene blir omsatt i praksis. Alle ansatte skal ha opplæring om forebygging av vold og trusler i skolen.

Profesjonsfellesskapet: Alle skoler i Oslo deltar i et samarbeid med Høgskolen i Innlandet om utvikling av profesjonsfellesskapet. Dette legger rammer og føringer for hvordan vi skal arbeide videre både ved vår egen skole og i nettverk med andre skoler.