Strategisk plan

Gamlebyen skole

Vår strategi for perioden 2020-2023 

"Her starter fremtiden" er Gamlebyen skoles visjon. Rause og trygge ansatte møter et mangfold av elever og foreldre med åpenhet. Her har vi en grunnleggende holdning om at det er rom for alle. Samtidig vektlegger vi at alle kan lære og at alle kan utvikle seg. Med omsorgsfull kontroll arbeider vi for å skape et godt skolemiljø der elevene kjenner at de hører til. 


Gamlebyen skole befinner seg midt i det historiske Oslo med ruiner fra middelalderen som nærmeste nabo. Her knyttes fortid og fremtid sammen. Tradisjoner, kultur og verdier står sterkt i vårt arbeid. Sammen bygger vi toleranse, samhold, solidaritet og vennskap.

Gjennom refleksjon øves elevene opp til å formulere tanker og utvikle faglig forståelse. Språk og kommunikasjon er grunnlaget for både læring og identitet. 

Mål og ambisjoner 

Følgende overordnete mål er vektlagt i vårt løpende arbeid: 

  • Elever og lærlinger skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring, og som er fritt for mobbing, vold og overgrep.
  • Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter tidlig i skoleløpet 
  • Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære og utforske på tvers av fag skal utvikles gjennom hele skoleløpet 
 

Vår ambisjon er at alle elever skal føle seg trygge og se fram til å gå på skolen. Derfor arbeider vi kontinuerlig for å skape et godt læringsmiljø der alle elever kan bli inkludert. Skolen vektlegger felles arbeid med verdier og holdninger for å bygge et fellesskap. Når elever ikke har det bra, skal vi følge opp raskt. Dette fordrer samarbeid mellom foresatte og ansatte. Andre instanser slik som skolehelsetjenesten eller barnevernet deltar etter behov.

Gamlebyen skole har en stor andel elever som snakker flere språk enn norsk. Snaut 40 % av elevene har vedtak om særskilt språkopplæring. Vi vektlegger at språklæring skal skje på tvers av fag og i størst mulig grad som en del av inkluderende fellesundervisning.

Vi arbeider systematisk med utvikling av elevenes grunnleggende ferdigheter på tvers av fag. Alle trinn følger felles planer for lesing og regning. Det er et viktig prinsipp for oss at alle elever skal med. Derfor ønsker vi at flest mulig av elevene skal delta på relevante prøver og kartlegginger som kan bidra til videre læring og utvikling. Alle elever skal få utfordringer som er tilpasset sine forutsetninger og behov. Det er vår ambisjon å løfte flere elever fra laveste nivå på de nasjonale prøvene, samtidig som vi opprettholder en større andel på øverste nivå. 

Praktisk og variert arbeid skal bidra til at elever forstår fenomener og begreper. De skal også få mulighet til å utvikle sine ferdigheter på forskjellige områder gjennom både lek og læring. Kultur og fysisk aktivitet skal inngå som en naturlig del av hverdagen. 

Langsiktig arbeid 

På lengre sikt arbeider vi med et overordnet mål: 

  • Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring og være godt forberedt til høyere utdanning og arbeidsliv 

Vi som barneskole kan bidra til elevenes danning og utvikling ved å formidle verdier og holdninger som gjør dem i stand til å møte utfordringer og ta gode valg for seg selv og andre. Faglige ferdigheter og tro på egne evner kan bidra til å gi dem trygghet og motivasjon til å ta fatt på utdanning og etter hvert finne seg et yrke. 

Utfordringer 

Selv om mange elever sier at de trives og har det bra på skolen, er det en del elever som av ulike grunner ikke har det bra. Skolen har to sosiallærere som sammen med miljøarbeider, lærere, skoleledelsen og andre ansatte følger tett opp. Her er også samarbeidet med foresatte viktig.
 

Vi ser at en del elever kan ha faglige utfordringer som kan knyttes til språkferdigheter. Det er derfor viktig at vi arbeider bevisst med språklig utvikling, ord og begreper. Resultater fra kartlegginger og nasjonale prøver viser at vi har en god del elever som gjør det faglig sett godt. Samtidig har vi mange elever som skårer lavt på noen av prøvene. Vi må være særlig oppmerksomme på hva vi kan gjøre for å støtte dem som har faglige eller språklige utfordringer slik at de kan få bedre ferdigheter i lesing og regning.  

Det er krevende å skape helhet og sammenheng i faglig og sosial utvikling for elever som bytter skole hyppig. Hvert år har vi en del elever som flytter til og fra. For noen familier henger nok dette dels sammen med flytting mellom midlertidige boliger. Dette er en situasjon som vi ikke kan påvirke, men vi gjør vårt ytterste for å følge opp barna så lenge de er elever hos oss. På sikt står imidlertid noen barn overfor en uoversiktlig og vanskelig skolegang preget av hyppige skifter og lite kontinuitet. Denne utfordringa kan ikke skolen løse alene. 

Styringsprinsipper 

Skolen er forpliktet til å følge styringsprinsipper som er fastsatt av byrådet. Nedenfor er det beskrevet hva dette innebærer for oss. 

Tidligere innsats: Dette gjelder for vår del særlig to områder, nemlig det sosiale og det faglige. Et eget team med lærere arbeider intensivt med lesing og regning for elever som har behov for støtte. Aktivitetsskolen (AKS) tilrettelegger aktiviteter som skal støtte elevenes språklige, faglige og sosiale utvikling. I pausene setter trivselsledere i gang aktiviteter som skal kunne inkludere alle elever. Når vi observerer eller blir gjort kjent med at noen elever ikke har det bra, griper vi raskt inn.  

Sosial utjevning: En viktig faktor for sosial utjevning på sikt er utdanning og arbeid. Derfor er det viktig for oss at vi bidrar til at elevene blir forberedt på livet som kommer. Dette gjenspeiles i vår visjon: "Her starter fremtiden." I det daglige samarbeider vi med lokale lag og organisasjoner slik at elevene skal få gode muligheter til å delta i varierte aktiviteter innen både idrett og kultur. Kor, sjakk og filmklubb er eksempler på aktiviteter som er tilgjengelige for alle. Skolebiblioteket er også en viktig arena for tilhørighet og fellesskap med litterære og kulturelle opplevelser der alle kan delta. 

Tillit og handlingsrom: Alle ansatte, uansett stilling, er viktige for at vi skal oppnå våre overordnete mål og arbeide for barnas sosiale og faglige utvikling. Innenfor rammene av et faglig fellesskap skal alle ha mulighet til å bidra til å skape en god skole og en inkluderende arbeidsplass. Lærere deler erfaringer, evaluerer eget arbeid og planlegger videre arbeid i fellesskap. Her deltar også skoleledelsen. På hvert klassetrinn kan lærerteamet prioritere tidsbruk, innhold og arbeidsmåter som er egnet til å møte de faglige og sosiale utfordringene som de står overfor. 

Forankring og medvirkning 

Elever og foresatte har innvirkning på drift og utvikling av skolen gjennom medvirkning i råd og organer som elevråd, foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) og skolemiljøutvalget. Foreldre er også representert i skolens driftsstyre som er delegert myndighet innenfor områder som strategisk planlegging og økonomi. Gjennom anonyme elevundersøkelser og foreldreundersøkelser kan alle gi uttrykk for sine erfaringer og synspunkter på drift og utvikling. 

Lærere evaluerer og drøfter kontinuerlig eget arbeid. Erfaringer, innsikt og kunnskap danner grunnlag for refleksjon og nye prioriteringer. I plangruppa møtes representanter for lærerne og skoleledelsen for å drøfte utvikling og forslag til tiltak. Samarbeidet mellom tillitsvalgte og ledelsen er også viktig i planlegging og oppfølging av arbeidet ved skolen. 

Kunnskapsgrunnlag 

Våre prioriteringer i det strategiske arbeidet bygger på et bredt kunnskapsgrunnlag. Vi har konkrete og målbare resultater fra elevundersøkelser og foreldreundersøkelser, prøver og kartlegginger. I tillegg til resultater, teori og forskning har vi observasjoner av elevers faglige og sosiale utvikling i ulike sammenhenger over tid. Gjennom erfaringsdeling, drøftinger og evalueringer kan vi skape oss et mer helhetlig bilde. Faglig og profesjonelt skjønn er viktig når vi skal ta avgjørelser og prioritere tiltak. 

Vi ser for eksempel på kartlegginger og nasjonale prøver at en del elever har utfordringer med å vise bredden i hva de kan. Ved nærmere analyse av resultatene i lesing ser vi at en del elever kan løse oppgaver knyttet til tolkning og refleksjon – noe som kan være relativt vanskelige oppgaver. Samtidig sliter de med enklere oppgaver som går på å finne konkret informasjon. Dette synes vi er interessante funn som kanskje kan tyde på at elevene har en forståelse av begreper, fenomener og sammenhenger – men de mangler kanskje noen ord og uttrykk på norsk. På samme måte ser vi at en del elever har utfordringer med lesing som igjen gir seg utslag i vanskeligheter ved nasjonale prøver i regning eller prøver i digitale ferdigheter. Kort sagt har vi inntrykk av at det i noen tilfeller kan være språk og lesing mer enn regning som utgjør den faglige utfordringa. 

Fagfornyelsen 

Hele læreplanverket fornyes fram til skolestart i 2020. Skoleledelsen og lærerne setter seg inn i dette gjennom faglige drøftinger, utprøving og refleksjon innenfor rammene av et faglig og profesjonelt fellesskap der alle bidrar. Underveis har vi sett på utkast og deltatt i høringsrunder med innspill til Utdanningsdirektoratet.

Siden våren 2018 har vi arbeidet med den overordna delen av den nye læreplanen. Verdier og prinsipper derfra er lagt til grunn for utforming av skolens periodeplaner og planlegging av undervisning. Samtidig har vi prøvd ut mer tverrfaglig og praktisk undervisning for å gjøre opplæringa mer relevant for elevene. Dermed har vi brukt tid på å øve oss på en ny praksis. Intern evaluering viser at de fleste lærerne mener at undervisning der elevene deltar i kommunikasjon og samarbeid, er en av våre styrker (jf. NOU 2014:7 Elevenes læring i fremtidens skole – Et kunnskapsgrunnlag. Kap. 3.2). 

Nå foreligger også de konkrete fagplanene. Utover våren 2020 vil vi arbeide i faggrupper og se nærmere på kjerneelementer i fag. Vi vil også gjøre oss kjent med kompetansemål i fag og analysere hvilke ferdigheter og kunnskaper elevene skal oppnå på forskjellige årstrinn. Da må vi samtidig se på hvordan vi kan omsette læreplanen i praksis. Her må vi gi oss selv tid og rom til både refleksjon, utprøving og evaluering underveis. Dette arbeidet må fortsette videre utover høsten og gjennom det kommende skoleåret. 

Prioriterte tiltak i 2020 

Et viktig prinsipp i vårt strategiske arbeid er helhet og sammenheng. Personalets kompetanse og motivasjon er avgjørende. Kompetanse kan bygges og styrkes dels gjennom rekruttering og dels gjennom felles eller individuell kompetanseutvikling. Faglig og profesjonelt samarbeid er grunnleggende for å oppnå ønsket utvikling. Personalet er nemlig vår største ressurs. Nyansatte følges opp med veiledning individuelt og i grupper. 

Gamlebyen er fortsatt praksisskole for lærerstudenter. Vi har forventninger til at samarbeidet med lærerutdanninga også kan bidra til å styrke oss og vår virksomhet. 

I lengre tid har skolen arbeidet med å styrke læringsmiljøet og det sosiale fellesskapet. Dette vil fortsatt være et satsingsområde. God klasseledelse må bygge på både relasjoner, omsorg og kontroll. Personalet har bidratt til å utvikle et eget ressurshefte som er kalt "Den gode timen". 

Flere lærere prøver ut refleksjon og faglig dialog for å utvikle elevenes forståelse og ferdigheter i regning. Skoleåret 2019-2020 gjennomfører vi et felles løft for matematikk: Tenke mer – regne bedre. Ei breiere satsing på språk og språkutvikling i alle fag vil være ei naturlig videreføring av dette arbeidet. Fra skolestart i 2020 vil vi derfor få veiledning og oppfølging fra pedagogisk avdeling i Utdanningsetaten. 

Lærere og assistenter på alle klassetrinn er involvert i utprøving av nettbrett som læringsverktøy. Her vil det etter hvert kunne bli behov for mer systematisk arbeid og erfaringsdeling for å utvikle dette videre. 

Både her på skolen og i nabolaget finnes mange gode arenaer for praktisk og variert aktivitet og læring. Skolen har spesialrom til blant annet kunst og håndverk, musikk og naturfag. Vi vil forsøke å ta flere muligheter i bruk. Dette kan blant annet bidra til å fremme praktisk-estetiske fag, men det kan også være en styrke for andre fag og emner. 

I perioden 2018-2020 får vi veiledning i skolehagedrift fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)Ei gruppe med lærere og ansatte fra AKS er involvert i dette arbeidet. Skolehagen knyttes til opplæring i flere fag, deriblant naturfag og mat og helse. Praktisk arbeid og faglig læring henger sammen. I tillegg er det en god sosial arena for å utvikle samarbeid og bygge fellesskap.