Hovedseksjon

Strategisk plan

Gamlebyen skole

Den strategiske planen er et overordnet styringsdokument for skolen. Planen gir retning for arbeidet framover. Hvert år reviderer vi planen og setter konkrete mål og tiltak for det kommende året.

Vår ambisjon er at alle elever skal føle seg trygge og se fram til å gå på skolen. Derfor arbeider vi kontinuerlig for å skape et godt læringsmiljø der alle elever kan bli inkludert. Skolen vektlegger felles arbeid med verdier og holdninger for å bygge et fellesskap.

Rammer og forventninger

Oppdraget vårt er gitt i formålsparagrafen til opplæringsloven, og det blir konkretisert i læreplanen. Hele læreplanverket var fornyet til skolestart i 2020.

Verdier og prinsipper fra overordnet del av læreplanen er lagt til grunn for utforming av skolens periodeplaner og planlegging av undervisning. Samtidig har vi prøvd ut mer tverrfaglig og praktisk undervisning for å gjøre opplæringa mer relevant for elevene.

I tillegg til læreplanen får vi mål og føringer fra Byrådet i Oslo og Utdanningsetaten. Et strategisk kart angir felles hovedmål for alle skoler i byen.

Prioriteringer

Nå har vi et særlig blikk på hvordan vi kan omsette læreplanen i praksis – med alt fra verdier og holdninger til ferdigheter, temaorganisering, arbeidsmåter og faglig innhold. Dette er et kontinuerlig arbeid der vi må gi oss selv tid og rom til både refleksjon, utprøving og evaluering underveis.

Våre prioriteringer i det strategiske arbeidet bygger på et bredt kunnskapsgrunnlag. Vi har konkrete og målbare resultater fra undersøkelser, prøver og kartlegginger. I tillegg til resultater, teori og forskning har vi observasjoner av elevers faglige og sosiale utvikling i ulike sammenhenger over tid. Gjennom erfaringsdeling, drøftinger og evalueringer kan vi skape oss et mer helhetlig bilde. Faglig og profesjonelt skjønn er viktig når vi skal ta avgjørelser og prioritere tiltak.

Prioriterte tiltak i 2024

Tiltakene kan knyttes til to overordnete mål:

Alle elever skal ha grunnleggende ferdigheter tidlig i skoleløpet, og ferdighetene skal videreutvikles gjennom hele det 13-årige løpet

  • Språkutviklende undervisning i alle fag: Arbeidet videreføres på alle trinn
  • Reviderte planer for lesing, skriving og regning brukes som grunnlag for planlegging og gjennomføring av opplæring i grunnleggende ferdigheter
  • Felles kartleggingsverktøy innføres i matematikk

Elever og lærlinger skal ha et trygt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring, og som er fritt for mobbing, vold og overgrep

  • Den gode timen: Felles arbeid med klasseledelse og undervisningsplanlegging
  • Kompetanseutvikling for forebygging og oppfølging av vold og trusler
  • Laget rundt eleven: Utprøving av tettere samarbeid mellom skolen og andre etater og instanser for å støtte elever og familier etter behov

Hvert enkelt tiltak følges opp gjennom konkrete aktiviteter. Det er også satt mer konkrete mål for resultater på flere områder.