Hovedseksjon

Å begynne i første klasse

Gutt i klasserom

Foreldre og foresatte mottar brev fra Utdanningsetaten i november eller desember året før barnet skal begynne på skolen. Da blir dere bedt om å gi opplysninger om barnet. Dere blir også invitert til skolen i januar eller februar. Hvis dere har spørsmål, kan dere kontakte skolen.

Å være elev i første klasse

Når barna begynner på skolen, vil de kjenne igjen en del fra barnehagen. Samtidig er det mye som kan virke nytt.

Lek og læring skal føre til språklig, faglig, motorisk og sosial utvikling. På skolen har barna flere fag allerede fra første klasse.

De skal lære både språk og matematikk. De lærer om fellesskap og verden i fag som naturfag og samfunnsfag, religion og livssyn (KRLE). De lærer å bevege seg, synge og danse, tegne og male i fag som kunst og håndverk, musikk og kroppsøving. Alle fagene bidrar til læring og utvikling.

Barna skal utvikle grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning. I tillegg skal de øve på å snakke og fortelle. De skal også lære å bruke digitale verktøy.

En merkbar forskjell fra barnehagen er at skolen har faste rammer med klokkeslett og tider, skoledager og ferier. 190 obligatoriske skoledager (38 uker) utgjør et skoleår. Hvis dere ønsker å ta barna ut av skolen en eller flere dager, må dere sende en søknad om å få fri.

Det er færre voksne på skolen enn i barnehagen. Barna blir også mer selvstendige. De møter læreren sin når skoledagen begynner, og de følger klassen sin gjennom dagen.

Første klasse ved vår skole

Alle førsteklassingene hører til på samme trinn. Klassetrinnet er delt i flere små grupper, og hver gruppe har sin kontaktlærer. Gruppene har vanligvis 12-14 elever. Som oftest er to og to grupper sammen, av og til er hver gruppe for seg, mens en del aktiviteter er felles for hele trinnet.

Vi legger vekt på varierte dager med mye lek og fysisk aktivitet. Vi legger opp til læring på flere arenaer, både ute og inne, ikke bare i klasserommet.

I løpet av skoleåret har vi seks perioder med fokus på ulike tema. Gjennom hele året arbeider vi systematisk med verdier og holdninger som toleranse og likeverd, samhold og vennskap.

Skoletida fra kl. 08.30 til kl. 13.45 er obligatorisk. Før og etter vanlig skoletid har vi aktivitetsskole (AKS) som er frivillig. Alle elever får tilbud om gratis kjernetid hver ettermiddag. I tillegg er det mulig å utvide tilbudet mot betaling av en egenandel. Mer informasjon om AKS-tilbudet finnes på kommunens nettsider.

Nyttig å kunne før skolestart

Mange barn er spente på å begynne i første klasse. Foreldre og foresatte kan støtte barna og forberede dem ved å øve på språk, motorikk, selvstendighet og sosiale ferdigheter.

Språk og kommunikasjon er viktig både i lek og læring med andre barn. Snakk gjerne med barna om hva de gjør og hva de liker. Bruk tid på å snakke, fortelle historier, lese høyt og synge. Lek og spill der barna må beskrive, ordne og sortere ting er både moro og nyttig. Slik kan de få en forståelse for former og tall. Mange barn liker å øve på å skrive, for eksempel sitt eget navn. Når de begynner på skolen, bør de kunne kjenne igjen navnet sitt.

Gjennom lek og fysisk aktivitet øver barna opp motoriske ferdigheter. De kan løpe, hoppe, klatre og boltre seg. Det er også nyttig å øve på finmotorikk ved å samle og pusle, tegne og klippe eller bruke kniv og gaffel. Ta gjerne barna med til stranda eller et basseng slik at de blir vant til vann. Plasking og lek i vann er en god start slik at de etter hvert kan lære seg å svømme.

Selvstendighet i hverdagen gir barna trygghet og mestring. Når barna begynner på skolen, bør de kunne spise og drikke selv. Matpakka bør være enkel å åpne, slik at det blir lettere å spise. De fleste kan gå på toalettet alene. Likevel kan det skje uhell, så i begynnelsen kan det være greit å ha ekstra tøy til å skifte. Barna bør kunne kle av og på seg selv. De bør kunne knyte sko eller ha sko med borrelås. Samtidig er det nyttig å kunne be om hjelp ved behov.

Noen viktige sosiale ferdigheter er å leke med andre og vente på tur. Det betyr også å kunne lytte til andre og kunne vise hensyn. Dette øver vi mye på hele veien fra første klasse og videre oppover.

Elevtegning med tekst fra FNs barnekonvensjon: Alle barn skal få gå på skole.

Et inkluderende miljø

"De normene og verdiene som preger læringsfellesskapet, har stor betydning for elevenes sosiale utvikling. Vennskap skaper tilhørighet og gjør oss alle mindre sårbare. Når vi selv opplever å bli anerkjent og vist tillit, lærer vi å verdsette både oss selv og andre. Elevene skal lære å respektere forskjellighet og forstå at alle har en plass i fellesskapet. Hver elev har en historie med seg, og de har håp og ambisjoner for framtiden. Når barn og unge møter respekt og anerkjennelse i opplæringen, bidrar dette til en opplevelse av tilhørighet."

Kilde: Overordnet del av læreplanen (LK20)

Lær sammen med barna

Dere som foresatte kan hjelpe barna å lære. Mye læring kan skje gjennom samtaler, lek og forskjellige aktiviteter. På skolen har barna lærere og assistenter som underviser og veileder dem. Samtidig er foresatte viktige for å støtte barnas læring. 

Her finner dere hefter med konkrete tips til hva dere kan gjøre sammen med barna. Heftene finnes på norsk og mer enn 20 andre språk.

Spesialskoler og spesialgrupper

Elever som har behov for spesialundervisning, har samme rett til å gå på nærskolen som alle andre elever. Nærskolen er pliktig til å ivareta elevens rett til et forsvarlig opplæringstilbud.

I Oslo finnes også noen spesialskoler og spesialgrupper for elever med forskjellige funksjonshemminger eller lærevansker. Her gjelder egne søknadsfrister. For skolestartere er fristen 15. desember året før eleven skal begynne på skolen. Ta kontakt med skolen i god tid før skolestart dersom et slikt tilbud kan være aktuelt for ditt barn.

Mer informasjon finnes på kommunens nettsider.