Hovedseksjon

Driftsstyret

En stabel med styringsdokumenter: økonomi, strategisk plan m.m.

Det skal være driftsstyrer ved alle grunnskoler. FAU, ansatte og bydelsutvalgene innstiller kandidater til styret. Direktøren for Utdanningsetaten oppnevner styremedlemmer og varamedlemmer.

Styret fatter de viktigste beslutningene om drift av skolen. Dette inkluderer budsjett, regnskap og strategisk plan. Styret tar også opp saker sendt fra elevrådet, ansattes fagforeninger, tilsatte og foresatte. Styret har vanligvis 5-6 møter i løpet av skoleåret. 

Myndighet og fullmakter

Driftsstyret ligger i styringslinja mellom Utdanningsetaten og rektor. Kapittel 3 i reglementet for driftsstyrer omhandler blant annet rammer for driftsstyrets myndighet, delegasjon til skolene, driftsstyrets oppgaver og rektors oppgaver i forhold til styret.

Fordeling av myndighet og fullmakter kan utledes av reglement for driftsstyrer og fullmaktsmatrisen for Utdanningsetaten. Matrisen bygger på kommunale retningslinjer og vedtak om delegasjon fra kommunen som skoleeier og arbeidsgiver. Rektor skal ha alle fullmakter som  er nødvendige for å sikre daglig drift av skolen. Myndighet som er gitt direkte til skolene eller skoleleder i medhold av lov eller statlig forskrift, er ikke tatt med i matrisen.

I hovedsak er myndighet og fullmakter fordelt slik:

  • Driftsstyret: Budsjett og årsregnskap. Strategisk plan og andre overordnete planer for virksomheten. Ordensreglement. Overordnet tilsyn med virksomheten.
  • Rektor: Daglig drift av skolen. Personalledelse og personalsaker. Elevsaker. Pedagogisk ledelse. Økonomisk-administrativ ledelse.

Myndighet skal utøves innenfor rammene av fullmakter og økonomiske rammer, relevante lover og regler, god forvaltningsskikk, kommunens personalhåndbok og etiske retningslinjer.