Hovedseksjon

Nominert til skolepris

Barn med FN-flagg i skolegården.

Dronning Sonjas skolepris går annethvert år til en skole som utmerker seg ved å praktisere likeverd og inkludering på en fullverdig måte. Hennes Majestet Dronning Sonja tok selv initiativ til prisen i 2005. Det er statsforvalterne som nominerer skoler til prisen. Vinnerskolen får 250 000 kroner og et kunstverk utformet av Dronningen.

Vektlegger skolemiljø

Statsforvalteren i Oslo og Viken skriver følgende: «Vi har gjennomgått ulik informasjon vi innehar om skolene gjennom deres deltakelse i statlige satsinger på området, våre tilsyn og vår klagebehandling på ulike områder, og da med et særskilt fokus på skolemiljøsaker. Vi har også vurdert skolene ut fra den kjennskapen vi har til dem gjennom resultater fra Elevundersøkelsen og skolebidragsindikatorer, og har nominert de skolene vi vurderer er best kvalifisert til prisen ut fra de gitte kriteriene.»

Videre heter det: «Utdanningsetaten i Oslo ved avdelingsdirektør skriver i deres søknad at alle skolene de har foreslått utmerker seg ved systematisk og langsiktig arbeid for å skape trygge og inkluderende læringsmiljø ved sine skoler. De forankrer sitt arbeid i tilgjengelig kunnskapsgrunnlag, nasjonale læreplaner, lovverk og konvensjoner. Det systematiske arbeidet skolene gjør ivaretar god involvering og medvirkning av elever, ansatte og foresatte i arbeidet.»

De nominerte skolene fra Oslo var Persbråten videregående skole, Fagerborg skole og Gamlebyen skole.

Årets tildeling

Prisen for 2023 gikk til Storhamar videregående skole i Innlandet. Juryen skriver i sin begrunnelse: «Årets prisvinner er en verdig vinner av Dronning Sonjas skolepris for likeverd og inkludering. Storhamar videregående skole utmerker seg blant årets mange nominerte og godt kvalifiserte skoler i landet med sin elevinitierte søknad og sin bruk av søknadsprosessen til å styrke arbeidet med likeverd og inkludering.»

Vi gratulerer Storhamar videregående skole med den gjeve prisen!